Hong Kong Eye Day Surgery Centre

星級分享

嘩原來已經做左Smile矯視2個月啦
唔洗再戴眼鏡同Con嘅感覺真好
頭嗰一個月仲會成日以為自己唔記得除Con
個心離一離之後諗到自己做完Smile就好開心
因為手術傷口好細
所以除咗手術完要人”攙扶”一下
第二日就已經可以自己返去中心複診
完全可以正常生活
然後手術之後嘅一個月兩個月同埋半年都再返去複診
醫生同埋姑娘都好細心
做手術之前同之後完全唔緊張
我依家唔洗驚練習同比賽眼乾甩 con la嗚嗚
做smile絕對係正確嘅選擇