Hong Kong Eye Day Surgery Centre

星級分享

我本身有700度近視
基本上帶隱形眼鏡都帶左10幾年
最唔方便係去旅行做嘢嘅時候一日要戴上10幾個鐘
隻眼會好攰
而且喺陌生地方睇唔到嘢其實係幾得人驚
呢個亦都係我去做smile嘅最大原因
萬一喺外地發生咩事
隻眼睇得清楚求生能力都強啲!